نوامبر 6, 2016
ترشح نوک پستان

ترشح نوک پستان

ترشح نوک پستان | ترشح نوک سینه ترشح نوک پستان اغلب خطرناک نیست ترشحی از نوک پستان مهم تلقی میشود که خود به خود باشد. حجمش […]
نوامبر 6, 2016
پاژه نوک پستان

زخم نوک پستان یا سینه و پاژه نوک پستان

زخم نوک پستان یا سینه و پاژه نوک پستان پاژه پستان یا سینه در بانوانی که زایمان انجام می دهند به دنبال شیر دهی ممکن است […]