نوامبر 6, 2016
کیست پستان

کیست پستان

کیست پستان یا کیست سینه کیست پستان اغلب نگران کننده نمی باشد. کیست ضایعه ای است که یک جدار نازک داشته و درون آن مایع است. […]