نوامبر 6, 2016

تغییرات فیبروکیستیک

تغییرات فیبروکیستیک تغییرات فیبروکیستیک بیماری محسوب نمی شود و اغلب بانوان به ویژه بانوان جوان درجاتی از آن را دارند که بخصوص قبل از قاعدگی باعث […]